tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13
ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM MENADŻERSKIEGO

 

Zasady ogólne

Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkoły podstawowej na podstawie złożonego podania w terminie do 24 czerwca.

Podania będą rozpatrywane po dostarczeniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników sprawdzianu szóstoklasisty w dniu zakończenia roku szkolnego.

Szkoła nie rozpatruje podań uczniów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali ocenę z zachowania niższą niż dobra.

Zasady naliczania punktów

1. Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc:

1.

Sprawdzian po szkole podstawowej

0-40 pkt

2.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

0-40 pkt

 

a)

 

5 przedmiotów:

j. polski, historia, j. obcy, matematyka, przyroda

celujący – 5 pkt

bardzo dobry – 4 pkt

dobry – 3 pkt

dostateczny – 2 pkt

 

b)

 

zachowanie

wzorowe – 5 pkt

bardzo dobre – 4 pkt

dobre – 3 pkt

c)

świadectwo z wyróżnieniem

5 pkt

d)

osiągnięcia w konkursach

5 pkt

2. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać, wynosi 80.

3. Pierwszeństwo mają uczniowie Szkoły Podstawowej Fundacji oraz ich rodzeństwo, jeśli podanie wpłynęło do dnia 31 kwietnia.

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim (np. zDolny Ślązaczek) przyjmowani są niezależnie od ustalonych kryteriów.

Kalendarz

  1. Rozpatrywanie przyjęć do Gimnazjum Menadżerskiego na podstawie dostarczonych oryginałów świadectw następuje do trzech dni roboczych od dnia zakończenia roku szkolnego.
  2. W przypadku wolnych miejsc podania rozpatruje się do 31 sierpnia bieżącego roku.

Inne ustalenia

  1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może warunkowo przyjąć uczniów, którzy nie spełniają kryteriów rekrutacyjnych (w przypadku posiadania wolnych miejsc).
  2. Warunki każdorazowo określa dyrektor, przedstawia je rodzicom oraz zapisuje w umowie na kształcenie dziecka w Szkole.

Regulamin wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 marca 2013r.


Szkoła nie jest objęta elektronicznym systemem rekrutacji. Obowiązuje składanie podań w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe infomacje dotyczące rekrutacji do Gimnazjum Menadżerskiego w załączniku.

FORMULARZ PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM MENADŻERSKIEGO -  (do pobrania tutaj)

Gimnazjum dysponuje też wolnymi miejscami dla uczniów klas II i III.

Jeżeli masz pytania - Napisz do nas!

 

Nasi partnerzy: