ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

E-szkoła
02.03.2015

Program e-Szkoła jest wsparciem szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej w jej działaniach, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich procesie kształcenia.

Program e-Szkoła polega na wdrożeniu projektów przejścia wybranych szkół na terenie województwa dolnośląskiego na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, odpowiednie przygotowanie nauczycieli, oraz utworzenie elektronicznych platform uczenia się.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

Cele szczegółowe projektu: wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia.

Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, które w pełni korespondują ze strategią wspólnotową oraz podobnymi dokumentami krajowymi. Generalnie zakłada się równość kobiet i mężczyzn w dostępie do niniejszego projektu, jednak ze względu na przytoczone wyżej zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, zaplanowano stosowne preferencje przy poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. I tak dziewczęta, w proporcjach stosownych do efektów kształcenia uzyskiwanych przez poszczególne szkoły, uzyskają pierwszeństwo w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT, a wskaźniki w tym względzie, średnio dla wszystkich szkół, wynieść powinny 60% dziewcząt, 40% chłopców. Odwrotne proporcje (60% chłopców, 40% dziewcząt) dotyczyć będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych. Również tutoring opiekuńczy oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmą w większym zakresie chłopców, gdyż wykazują oni, częściej niż dziewczęta, problemy w nauce oraz zagrożenia patologiami społecznymi. Zakłada się, że uzyskane rezultaty realizacji projektu w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę sytuacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców uczestniczących w projekcie.

 

I. Grupa docelowa:

stanowi ją 250 szkół, które jednocześnie są objęte projektami kluczowymi, ujętymi w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach RPOWD na lata 2007–2013.

82 szkoły realizujące pozostałe elementy programu rozwojowego, objęte są projektem „Dolnośląska e-Szkoła”

118 szkół podstawowych uczestniczy w projekcie „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”

50 szkół realizujących programy rozwojowe, uwzględniające m.in. rozwój kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów

Różnorodnymi formami wsparcia w projekcie objętych zostanie nie mniej niż 7700 uczniów, w tym nie mniej niż 4020 dziewcząt.

 

II. Realizacja szkolnych programów rozwojowych obejmuje szereg działań zaplanowanych przez rady pedagogiczne z uwzględnieniem celów i założeń wynikających z dokumentacji aplikacyjnej projektów, w których uczestniczy dana szkoła. Zaplanowano tutaj:

zajęcia pozalekcyjne w każdej szkole w wymiarze 4 godz. tyg., w tym co najmniej jedno koło zainteresowań dla 15 uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Łączna liczba zajęć pozalekcyjnych to 55 440 godz. = 280 kół x 4 godz/tydzień x 49,5 tygodnia. Będą to zajęcia z obszaru matematyczno-przyrodniczego, technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz sportu.

zajęcia pozaszkolne dla co najmniej 500 uczniów w ramach 25 kół pozaszkolnych (po 20 uczestników w kole pozaszkolnym w wymiarze 5 godz./tyg.) realizujących międzyszkolne projekty edukacyjne. Łączna liczba zajęć pozaszkolnych to 1 500 godz. = 25 kół x 5 godz./tydzień x 12 tyg.

- 3 wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska

- 3 wyjazdy do Multicentrum

Łączna liczba zajęć w Multicentrum 2 250 godz. = 250 szkół x 3 wyjazdy x 3 godz.

Zajęcia w Multicentrum odbędą się dla co najmniej 3 750 uczniów.

Przykładowe zajęcia w Multicentrum: zajęcia dla najmłodszych – pakiet Multikid; Multimuzyka – podstawy grania na keyboardzie, komponowanie; Multisztuka – tworzenie karykatur i wizerunków na podstawie podanego opisu za pomocą programu Kail Super Goo oraz prostych animacji za pomocą programu Astound, obsługa kamery internetowej; Multitechnika – ćwiczenia z wykorzystania „zielonej energii” (elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna, panele grzewcze), stacja pogodowa, a także zagadnienia dotyczące programowania automatów; Multilog – wykorzystanie komputerów do samodzielnych eksperymentów z fizyki, chemii i biologii.

Opiekę pedagogiczno-psychologiczną tutora w każdej szkole – 3 godz. tyg. Łączna liczba zajęć tutorów wynosi 51 000 godz. = 250 szkół x 3 godz. x 68 tyg. (praca z 12 uczniami, której efektem są m.in. indywidualne programy rozwojowe tych uczniów). Tutoring to metoda opierająca się na spotkaniu tutora z uczniem stwarzająca możliwości jego integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego. W celu indywidualizacji pracy zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Tutoring jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

Projekt zakłada możliwość uczestniczenia ucznia w więcej niż jednej formie zajęć.

Każda szkoła będąca beneficjentem projektu prowadzi na platformie edukacyjnej mini portal edukacyjny. (Łącznie 250 miniportali edukacyjnych)

Efektywną realizację powyższych działań zapewnią w szczególności nowoczesne technologie udostępniane szkołom w ramach komplementarnych projektów RPO, a zwłaszcza platforma edukacyjna, mobilne pracownie komputerowe oraz pracownie przyrodnicze. Ich dopełnieniem będzie wskazane wyżej centrum dydaktyczne Multicentrum zakupione w projekcie w ramach cross-financingu.

III. Wsparcie szkół w realizacji programów rozwojowych:

a) 30 konferencji, w tym:

• konferencje wdrożeniowe:

1) Merytoryczna i finansowa sprawozdawczość projektu. Monitoring i ewaluacja projektu;

2) Zadania podejmowane w programie i sposoby ich realizacji;

3) Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu.

• konferencje prezentujące rozwiązania oraz przykłady dobrych praktyk;

1) „Programy rozwojowe szansą osiągnięć edukacyjnych uczniów”;

2) „Nasze doświadczenia – programy rozwojowe – rozwiązania praktyczne”;

3) „Skarbnica dobrych praktyk. Prezentacja rezultatów programów rozwojowych”.

b) wsparcie przez konsultantów szkół w realizacji programów rozwojowych przez współpracę

    z dyrektorami, szkolnymi koordynatorami programów rozwojowych

    (konsultacje w szkołach i on-line, monitoring realizacji programów, przyjmowanie sprawozdań)

c) przygotowanie i wsparcie tutorów szkolnych przez tutorów zewnętrznych.

 

IV. Promocja projektu; w tym między innymi:

– realizacja planu promocji projektu,

– konferencja otwarcia projektu,

– konferencja zamknięcia projektu,

– publikacja podsumowująca projekt – poradniki metodyczne.

« powrót

Nasi partnerzy: